• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

فرصت هاي سرمايه گذاري شهر سده لنجان

رديف

فرصت هاي سرمايه گذاري

نوع سرمايه گذاري

حدود سرمايه مورد نياز (ريال )

آدرس

1

سرمايه گذاري مشاركتي در طراحي و ساخت تالار مراسم شهر

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

20/000/000/000

ورودي شهر از سمت زرين شهر

2

سرمايه گذاري مشاركتي در طراحي و احداث بيل بورد هاي تبليغاتي

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

3/000/000/000

ورودي هاي شهر و سطح شهر

3

سرمايه گذاري مشاركتي درطراحي و نصب تلويزيون هاي شهري چند منظوره

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

5/000/000/000

ورودي هاي شهر و سطح شهر

4

سرمايه گذاري مشاركتي در طراحي و احداث گلخانه بزرگ شهر

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

7/000/000/000

جنب گورستان
بهشت مطهر

5

سرمايه گذاري مشاركتي در طراحي و توليد برق نيروگاهي خورشيدي در سطح شهر

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

10/000/000/000

سطح شهر

6

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي مجموعه هاي رفاهي و تفريحي شهر و بازي هاي مهيج

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

20/000/000/000

پارك گردشگري شرق

7

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و ساخت پاركينگ عمومي شهر

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

2/000/000/000

اراضي كارگاهي

8

مشاركت در طراحي و احداث رستوران سنتي
و سفره خانه

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

7/000/000/000

پارك كوهستان

9

مشاركت در طراحي و احداث مجموعه آبي و استخر

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

40/000/000/000

زمين هاي مجاور پارك گردشگري شرق

10

مشاركت در طراحي و احداث مجموعه سواركاري

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

7/000/000/000

زمين هاي مجاور پارك گردشگري شرق

11

مشاركت در طراحي و احداث پيست اسكي روي چمن

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

10/000/000/000

تپه هاي شرقي شهر

12

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و ساخت سالن ورزشي اختصاصي بانوان

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

10/000/000/000

كمربندي جنوبي شهر

13

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و ساخت باغ بانوان

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

20/000/000/000

زمين هاي جنب
پارك ساحلي

14

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و ساخت مجموعه بازي كودكان

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

20/000/000/000

پارك گردشگري شرق

15

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و ساخت باغ تالار / باغ رستوران

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

20/000/000/000

پارك كوهستان

16

مشاركت و سرمايه گذاري در طراحي و احداث مهمانسرا و سالن اجتماعات شهرداري

مشاركتي
( براساس مقررات مشاركت مدني )

25/000/000/000

پارك گردشگري شرق

* تهيه زمين و صدور مجوزات ساختماني و پيگيري مجوزات ساير ارگان ها بعهده شهرداري وسرمايه گذاري مالي بعهده سرمايه گذار بخش خصوصي مي باشد.