• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

 

 (( آگهی مزایده  اجاره نوبت سوم))  

 

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 564/ش/97 مروخ 30/07/97 در نظر دارد جایگاهCNG شهرداری را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 35/000/000 ریال و با شرایط ذیل واگذار نماید:

  • متقاضیان بايستي مبلغ 21/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت فیش نقدی در وجه حساب سیبای 0108042429009 شهرداری نزد بانک ملی سده لنجان واریز و آن را ضمیمه مدارک آگهی در پاکت الف نمایند .
  • مدت قرارداد اجاره cng سه سال شمسی می باشد که سالیانه 20 % به مبلغ سال قبل اضافه میگردد.

3- شركت كنندگان بایستی منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- شركت كنندگان در مزایده تا روز شنبه  مورخ    97/10/08فرصت دارند جهت رویت محل ، اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

5- شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ  97/10/09 فرصت دارند  پیشنهادات خود را بصورت خوانا و بدون خط خوردگی در دو پاکت شامل (الف :حاوی فیش بانکی و مدارک آگهی و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت و تاییدیه از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و سایر تاییده ها و رزومه شرکت ) را به دبیر خانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

6-پیشنهادات رسیده در ساعت14 روز دو شنبه مورخ 97/10/10در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل میشود باز و قرائت خواهد شد.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و حداکثر ظرف مدت یک هفته رای خود را اعلام خواهد نمود حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

8- کمیسیون به پیشنهادات بعد از موعد مقرر ، مبهم ، مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثری داده نخواهد شد.

9- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت یک هفته از امضاء قرارداد خود داری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرار داد مربوطه منعقد خواهد شد و در صورتیکه نفرات دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط میگردد .

10- پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

11- پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس قیمت ماهیانه و ثابت اعلام نمایند.

12- برنده مزایده باید مبلغ اجاره را بصورت نقدی و ماهیانه بحساب  شهرداری واریز نماید و این مبلغ قابل تغییر نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره شهرداری میتواند نسبت به ضبط  مبلغ سپرده بحساب خود راساً اقدام نمایددرصورت عدم پرداخت مبلغ اجاره از ماه دوم به بعد ضمن جلوگیری از واریز فروش روزانه به حساب پیمانکار مبلغ طلب شهرداري از طريق ضمانت حسن انجام كاربرداشت و قرارداد بصورت يك طرفه فسخ خواد شد.

13- مالیات و عوارض ارزش افزوده  طبق نرخ  مصوبه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به قیمت پیشنهادی برنده مزایده اضافه و  اخذ می گردد.

14-پرداخت قبوض مصرفی از قبیل آب و برق و گاز و تلفن بعهده برنده مزایده  بوده وایشان موظف خواهد بود ماهيانه قبوض پرداختي را در اختيارمسئول جايگاه شهرداري قراردهد. ودر صورت عدم پرداخت یک قبض،شهرداری در جلوگیری از واریز فروش روزانه به حساب بهره بردار مختار خواهد بود

15-برنده مزایده الزاماً می بایست جهت بکارگیری نیروی های مورد نیاز از افراد آموزش دیده شاغل موجود(پنج نفر) در جایگاه و در صورت نیازبيشتر از نیروهای بومی این شهر پس از تایید شهرداری استفاده نماید.

16-تامین امکانات نرم افزاری و ارتباطی از جمله تلفن و فاکس و سیستم کامپیوتری جایگاه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

17-هزینه تعمیرات جزئی و اقلام مصرفی از قبیل روغن و فیلتر ومحاسبه هزینه استهلاک کمپرسوردرمدت زمان کاری بعهده برنده مزايده می باشد.

18-کلیه هزینه های اداري مربوطه پس از انعقاد قرارداد بعهده برنده مزایده خواهد بود.

19- برنده مزايده ملزم به اجرای ضوابط و مقررات  اعلام شده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد/  برنده مزایده باید از شرکتهای مجاز تعیین شده از طرف شرکت پخش فراورده های نفتی ایران باشد.

20-پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اعم از اضافه کار ، حق شیفت و ... در جایگاه بر اساس قوانین اداره کار و امور اجتماعی به صورت ماهیانه باید انجام شودوشهرداری هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.  

21- هرگونه تعمیرات احتمالی درجایگاه باهماهنگی مسئول جایگاه (شهرداری)وتوسط شرکتهای مجازانجام گردد

22-درصورت آزاد شدن مبلغ%10هزینه کارمزد که توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بعنوان کارمزدکسرشده(یکسال گذشته تاتاریخ97/06/31)مبلغ موردنظرمتعلق به شهرداری وبهره بردار قبلی می باشد.و ازتاریخ ذکر شده به بعد باتوجه به پرداخت هزینه استانداردسازی توسط شهرداری یا بهره برداربعد ازکسر هزینه وبه صورت مساوی تقسیم گردد.

23-در صورت بروز هرگونه مشکل در خصوص نگهداری از تاسیسات ، وسایل ، تجهیزات و دستگاههای جایگاه و ایجاد هزینه و خسارت ، مسئولیت آن بعهده برنده مزايده خواهد بود.

24- درصورت برنده شدن هريك از شركت كنندگان قيمت اعلام شده ثابت بوده وقابل تغيير نخواهد بود ودر صورت تخلف برنده مزايده شهرداري مجاز به ضبط ضمانت نامه و لغو قرارداد به صورت يك طرفه بوده ودر صورت تغییر قیمت  كارمزد50 درصد قيمت افزوده شده سهم شهرداري مي باشد.(کارمزدزمان عقد قرارداددرقرارداد درج می گرددودر صورت تغییر50 درصدسهم شهرداری می باشد).

25-برنده مزايده ملزم به انجام بیمه کامل جایگاه ( تجهیزات وثالث) طبق ضوابط مورد  تایید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در مقابل حوادث خواهد بود.(بیمه حوادث و آتش سوزی تجهیزات وشخص ثالث توسط شهرداری انجام شده  که برنده هزینه آن رابراساس مدت باقی مانده به حساب شهرداری واریزمی نماید ودرصورت اتمام بیمه نامه موظف به بیمه نمودن با شرایط مشابه می باشد نه کمتر

26-برنده مزايده می بایست طبق ليست مشخص شده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی جایگاه را تحویل گرفته و به همان صورت نیز در پایان مدت قرارداد به شهرداری تحویل نماید.کلیه اقدامات دراین خصوص به عهده برنده مزایده میباشد.

27-شرکت کنندگان می بایست ریز قیمت پيش نهادي خود را بر اساس درآمد و هزینه پیوست پیشنهاد خود نمایند

28-پنج درصد (5٪) از سپرده پس از اتمام قرارداد و پس از تایید کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به پیمانکار استرداد و پنج درصد باقیمانده شش ماه پس ازتحویل جایگاه به شهرداری عودت داده خواهد شد.

29-برنده مزایده می بایست یک فقره ضمانت بانکی بمبلغ 1/000/000/000 ریال و همچنین یک فقره سفته معادل مبلغ 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال ) بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات پیمانکاری، تحویل شهرداری نماید.

30-برنده مزایده می بایست یک فقره چک بانکی معتبر بمبلغ 10/000/000/000 (ده میلیارد ریال)بابت ضمانت و نگهداری اموال و عرصه و عیان و دستگاه های موجود در جایگاه در وجه شهرداری تحویل شهرداری نماید.

31-شهرداری میتواند در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار و بر اساس شریط ونرخ توافقی جدید پس از تصویب شورای اسلامی شهر قرارداد را تمدید  نماید

32- برنده مزایده موظف به رعایت استانداردهای لازم سوخت گیری وهمکاری در استاندارد سازی جایگاه می باشد و همچنین در صورت نیازمدارک در این خصوص پیگیری های لازم راانجام نماید.

33-برنده مزایده جهت انجام هرگونه تغییرات مجوزات لازم را ازشهرداری ویا شرکت ملی  پخش بایدتهیه و ارایه نماید.

34-برنده مزایده در دو مرحله شروع و پایان قرارداد موظف به انجام کالیبره کنتورهای گاز با هزینه خود میباشدونتیجه آن را به شهرداری ارایه نماید.کلیه هزینه های کالیبره تجهیزات و ارت جایگاه بعهده برنده مزایده میباشد.

35-در صورت لزوم به سرویس اورهال هزینه سرویس 50%  با برنده و 50%  با شهرداری می باشد.

                                                                                                         حسین ناظم الرعایا

                             شهردار سده لنجان