• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

مزایده پلاک زمين شماره D1 از اراضی کارگاهی

تاریخ شروع: 1396/12/2

تاریخ انقضاء: 1396/12/9

مهلت دریافت اسناد شرکت: 1396/12/8

مهلت ارسال پیشنهادات: 1396/12/9

 

مشخصات عمومی

کد: 96/54

عنوان: پلاک زمين شماره D1 از اراضي کارگاهی

نام بخش برگزار کننده: شهردار ی سده لنجان

نوع فراخوان: مزایده

وضعیت: مرحله تحویل اسناد بین المللی

اسناد فرخوان: دانلود فایل  
آگهی مزایده نوبت اول

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 96/ش/334 مورخ 96/11/4 شورای اسلامی شهر در نظر دارد پلاک زمين شماره D1 از اراضي کارگاهی کوچک به متراژ 36/70 متر مربع واقع با کاربری کارگاهی را قیمت پایه کارشناسی هر متر مربع 8/500/000 ریال از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

1- متقاضیان بايستي مبلغ 15/597/500 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت بصورت فیش نقدی در وجه حساب سیبای 0108042429009 شهرداری نزد بانک ملی سده لنجان واریز و آن را ضمیمه مدارک آگهی در پاکت الف نماید .

2- شركت كنندگان بایستی منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- شركت كنندگان در مزایده تا روز سه شنبه مورخ 96/12/8 فرصت دارند جهت رویت محل ، اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

4- شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 96/12/9 فرصت دارند پیشنهادات خود را بصورت خوانا و بدون خط خوردگی در دو پاکت شامل (الف :حاوی فیش بانکی و مدارک آگهی و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) را به دبیر خانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

5- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 96/12/10 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل میشود باز و قرائت خواهد شد.

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و حداکثر ظرف مدت یک هفته رای خود را اعلام خواهد نمود حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

7- کمیسیون به پیشنهادات بعد از موعد مقرر ، مبهم ، مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثری داده نخواهد شد.

8- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت یک هفته از امضاء قرارداد خود داری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرار داد مربوطه منعقد خواهد شد و در صورتیکه نفرات دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط میگردد .

9- پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

10- برنده مزایده باید کل مبلغ زمین را بصورت نقدی و ظرف یک هفته به شهرداری پرداخت نماید.

11- پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس هر متر مربع اعلام نمایند

12- شخص برنده ملزم به ساخت و راه اندازی کارگاه ظرف مدت حداکثر یکسال میباشد.

13- پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود را (شماره و تاريخ آگهی – شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت) بر روي پاكت ها قيد نمايند.

حسین ناظم الرعایا
شهردارسده لنجان

 

قوانین

تاریخ شروع: 1396/12/2

مهلت تحویل پیشنهادات: 1396/12/9

تاریخ انقضاء: 1396/12/9

مهلت دریافت اسناد: 1396/12/8

تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/12/9صورتجلسات

صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است

صورتجلسه برنده: ارسال نشده است

صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده استتعداد پیشنهاد های ارسال شده: 0